ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್

ಕೆಳಗಿನ ನಮೊದಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಡರ್ಜಾಲತಾಣದ ವಿವರಉಚಿತ / ವಾಣಿಜ್ಯ
Screen Reader for All (SARA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm ಉಚಿತ
Non Visual Desktop Access http://www.nvda-project.org ಉಚಿತ
System Access To Go http://www.satogo.com ಉಚಿತ
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2 ಉಚಿತ
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php ಉಚಿತ
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 ವಾಣಿಜ್ಯ
JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp ವಾಣಿಜ್ಯ
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp ?id=1 ವಾಣಿಜ್ಯ
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ ವಾಣಿಜ್ಯ