ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ 6A ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ನಮೂನೆ 6A ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 6A ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ನೋಟ (109 KB)