ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ 8 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 8 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 8 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ನೋಟ (99 KB)