ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : pddrdaglb[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
ದೂರವಾಣಿ : 08472278666