ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮನೀಷ ಖರ್ಬಿಕರ್, ಐಪಿಎಸ್

ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಭವನ ಕಲಬುರಗಿ


ಪದನಾಮ : ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು