ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ|| ಶಂಕರಪ್ಪ ವಣಿಕ್ಯಾಳ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)


ಪದನಾಮ : ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472-278604