ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಲಬುರಗಿrcofficegulbarga[at]gmail[dot]com08472-278817
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿdcoglb[at]gmail[dot]com08472-278601