ಮುಚ್ಚಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿರುವರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿರುವ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಅಡುಗೆಯವರ / ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ