ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ

ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್ , ಭಾ.ಅ.ಸೆ

ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,

ಗುಲಬರ್ಗಾ (SC)

ದೂರವಾಣಿ : (08472)-278606

ಇಮೇಲ್ : deo.gulbarga[at]gmail.com

ಗುಲಬರ್ಗಾ (SC)

Gulbarga Loksabha Map

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ (ಹಿಂದಿ)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

  • ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
  • ಇ.ಅರ್.ಒ / ಎ.ಇ.ಅರ್.ಒ ಪಟ್ಟಿ
  • ಸೆಕ್ಟರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
  • Flying Squad
  • ಸ್ಥಿರ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ
  • ವಿಡಿಯೋ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ
  • ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣೆ ತಂಡ