ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಬಿ.ಫೌಝೀಯಾ ತರುನ್ನುಮ್‌,ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ