ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್,ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ