ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿ. ಜೋಸ್ಸ್ನಾ,ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ