ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಶರತ್‌ ,ಭಾ.ಆ.ಸೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ