ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಶ್ರೀ ಅರ್. ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್,ಭಾ.ಆ.ಸೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ