ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 8A ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ನೋಟ (77 KB)
ನಮೂನೆ 8 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ನೋಟ (99 KB)
ನಮೂನೆ 7 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರು ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಸರು ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ನೋಟ (77 KB)
ನಮೂನೆ 6A ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ನೋಟ (109 KB)
ನಮೂನೆ 6 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ನೋಟ (87 KB)