ನಮೂನೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ನಮೂನೆ 6 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(87 KB)
ನಮೂನೆ 6A ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(109 KB)
ನಮೂನೆ 7 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಸರು ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಸರು ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(77 KB)
ನಮೂನೆ 8 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(99 KB)
ನಮೂನೆ 8A ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(77 KB)