ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಟಾಸ್ಕ ಪೊರ್ಸ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಸಭೆ ನಡವಳಿಯ ವಿವರಗಳು ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಲಾದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 29-01-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಲಾದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 15-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಲಾದ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 15-11-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಫಜಲಪುರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 17-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜೇವರ್ಗಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 17-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಶಹಬಾದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 14-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಜೇವರ್ಗಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 12-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 06-02-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 20-01-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಳಂದರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 12-01-2024 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಯಾಡ್ರಾಮಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 13-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕಮಲಾಪೂರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 13-12-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಳಂದರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 25-11-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಂಚೋಳಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 22-11-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಶಹಬಾದ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 21-11-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 20-11-2023 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ