ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ
ಸೇವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪೋಲಿಸ್ 100 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ 101
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ 108 ವನಿತಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ (ಮಹಿಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ) 1091
ಏಡ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1097 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098
ಅನಿಲ್ ಸೋರಿಕೆ 1906 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1090
ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ 104 ಜೆಸ್ಕಾಂ (GESCOM) 1912