ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dcoglb@gmail.com 08472-278601 08472-278602 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಲಬುರಗಿ rcofficegulbarga@gmail.com 08472-278817 08472-278802 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಕಲಬುರಗಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.