ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
Smt V V Jyotsana ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್,‌ ಭಾ.ಅ.ಸೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dcoglb[at]gmail[dot]com 08472-278601 08472-278602 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 08472-278604 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕು|| ಮೋನಾ ರೋತ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acgulbarga[at]gmail[dot]com 08472-278656 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕು|| ಆಶ್ವಿಜ ಬಿ ವಿ , ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಸೇಡಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acsedam[at]gmail[dot]com 08441-276073 08441-276073 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ deo[dot]gulbarga[at]gmail[dot]com 08472-278606 ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)