ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ 6 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ

ನಮೂನೆ 6 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 6 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 01/09/2018 ನೋಟ (87 KB)