ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ 8A ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ

ನಮೂನೆ 8A ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ನಮೂನೆ 8A ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ 01/09/2018 ನೋಟ (77 KB)