ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ

Gulbarga Parliamentary Constituency

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಚುನಾವಣಾ ಘಟನೆಗಳು

  • ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: :
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ :
  • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ :
  • ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ :
  • ಮತದಾನ ಸಮಯ
  • ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ :