ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2021

Gulbarga Parliamentary Constituency

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ : ಕಲಬುರಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಚುನಾವಣಾ ಘಟನೆಗಳು

  • ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: : 16/11/2021
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 23/11/2021
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 24/11/2021
  • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 26/11/2021
  • ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ : 10/12/2021
  • ಮತದಾನ ಸಮಯ 08:00 AM to 04:00 PM
  • ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ : 14/12/2021