ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ

Shri. Krishna Bajpai, IAS

ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಜಪೇಯಿ, ಭಾ.ಅ.ಸೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ;

ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಚುನಾವಣಾ ಘಟನೆಗಳು

  • ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: : 09-05-2024
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 16-05-2024
  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ : 17-05-2024
  • ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 20-05-2024
  • ಮತದಾನ ದಿನಾಂಕ : 03-06-2024
  • ಮತದಾನ ಸಮಯ 08:00 AM to 04:00 PM
  • ಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ : 06-06-2024
  • ನಮೂನೆ 1 - ಚುನಾವಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ