ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಕಾಯಕ ಮಿತ್ರರ ಆಯ್ಕೆ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು 10/01/24 ರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

Deputy Secretary
Zilla Panchayat, Kalaburagi
Phone: 08472-278612
gkmobjnklb@gmail.com