ಮುಚ್ಚಿ

ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ 1

ಜೆ.ಎನ್.ವಿ ಕಲಬುರಗಿ-1, ಡಿ.ಎ.ಅರ್.ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮೈದಾನ ಅವರಣ, ಕಲಬುರಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ - 585105

ಇಮೇಲ್ : jnvkalaburagi1[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08472226012
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.jnvkalaburagi1.org
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ವಸತಿ ಶಾಲೆ