ಮುಚ್ಚಿ

ಶಹಾಬಾದ ನಗರಸಭೆ

ನಗರಸಭೆ ಶಹಾಬಾದ, ರೈಲ್ವ ಸ್ಠೇಶನ ಏರಿಯ. ಶಹಾಬಾದ, ಕರ್ನಾಟಕ - 585228.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_shahabad[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08474204489
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.shahabadcity.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ನಗರಸಭೆ