ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಇ-ಸೇವೆಗಳು

ಭೇಟಿ: http://164.100.80.176/daps/online_services.aspx

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ,ಮಹೀಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳರ ಶಾಲೆ ಅವರಣ, ಮದಲನೇ ಮಹಡಿ , ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎದರು,ಕಲಬುರಗಿ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ | ನಗರ : ಕಲಬುರಗಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 585101
ದೂರವಾಣಿ : 08472235222 | ಇಮೇಲ್ : ddwoglb2[at]gmail[dot]com