ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಗುಡೂರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : zpdevglb[at]yahoo[dot]co[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472278612