ಮುಚ್ಚಿ

ಕು|| ಮೋನಾ ರೋತ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ

ಇಮೇಲ್ : acgulbarga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 08472-278656