ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬದೋಲೆ , ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]zpklb[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472278666