ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ರಾಜಾ.ಪಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)


ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ