ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ ದುಬೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : ceo[dot]zpklb[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472278666