ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ ದುಬೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : cpozp[dot]gulbarga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472278614