ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಆಶೋಕ ಹಿರೋಳೆ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಮೇಲ್ : tahasildargulbarga1[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472-230116