ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂಗಾ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ

ಇಮೇಲ್ : tahasildarchittapur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿತ್ತಾಪುರ
ದೂರವಾಣಿ : 08474-236147