ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕೋಲಾರ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ

ಇಮೇಲ್ : acsedam[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸೇಡಂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ದೂರವಾಣಿ : 08441-276073
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08441-276073