ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಚ್.ಸಿ.ಜಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಸೆಂಟರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

ನಂ .1-10 / ಎ, 1-10, ಖುಬಾ ಪ್ಲಾಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585105

ದೂರವಾಣಿ : 08472661000

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

STBT ಕ್ರಾಸ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585101

ದೂರವಾಣಿ : 08472689191

ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಆಪೊಜಿಟ ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಫೀಸ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 08472241717

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585105

ದೂರವಾಣಿ : 08472278644

ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ನ್ಯೂ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ, ಕೋಟನೂರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 585102

ದೂರವಾಣಿ : 09980759148