ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ವಿ. ಗುರುಕರ್,‌ ಭಾ.ಅ.ಸೆ

DC Kalaburagi

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಭವನ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌದ ಕಲಬುರಗಿ(ಕರ್ನಾಟಕ)

ಇಮೇಲ್ : dcoglb[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ : 08472-278601
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08472-278602