ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಂ ಜಮ್ಖಂಡಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಸೇಡಂ

ಇಮೇಲ್ : tahsildarsedam[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇಡಂ
ದೂರವಾಣಿ : 08441-276184
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08441-276038