Close

Tahasildar Sedam

Tahasil Office Sedam

Email : tahsildarsedam[at]gmail[dot]com
Designation : Tahasildar Sedam
Phone : 08441-276184
Fax No. : 08441-276038