Close

SHETTY INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Rajapur- Shahabad Road, Kalaburagi - 585105. Karnataka.

Email : principal[at]sitgulbarga[dot]org
Phone : 08472-296666